+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn: Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF

Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar 1872.

Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun stiftet den 13. oktober 1921 er pr. 1. januar 2009 sammenlagt med foreningen.

Stk. 4. Foreningen har det på forsiden viste emblem. Emblemet må ikke ændres.

Stk. 5: Foreningen er hjemmehørende i Randers Kommune, uafhængigt af formandens adresse.

§ 2

Formål

RgF’s formål er:

  • at varetage medlemmernes interesser og at fremme og udvikle idrætsmæssige færdigheder for alle aldersgrupper og køn, indenfor de sportsgrene foreningen dækker: gymnastik, parkour, fitness, svømning mv.
  • at arbejde med et bredt idrætsbegreb – Idræt for alle- og indenfor foreningens rammer at give de bedste muligheder for alle – uanset køn, alder, ambitionsniveau og social placering,
  • at skabe en større fællesnævner for foreningslivet ved bl.a. tværidrætslige aktiviteter, hvor trivsel, glæde, spænding, konkurrence, samvær, leg og fysisk aktivitet tilgodeser flere menneskers behov og interesser,
  • at udvikle konkurrenceelementet inden for de idrætsgrene, som foreningen dækker. Dette kan ske under fornødent hensyn til foreningens økonomi. Deltagelse i idrætskonkurrencer repræsenterer for mange gymnaster og idrætsudøver, trænere og foreningsledere en væsentlig inspirationskilde i det idrætslige engagement således, at den kan udvikle sig på en måde, der giver talentfulde gymnaster og idrætsudøvere de bedste muligheder indenfor foreningens rammer for at hævde sig i konkurrencer,
  • at give ny inspiration til aktiv deltagelse i foreningslivet i form af tilbud om instruktør-, træner- og foreningslederuddannelse bl.a. ved at tilskynde til deltagelse i møder og eksperimenter.

§ 3

Medlemskab

Foreningen består af:

1) Aktive medlemmer

2) Æresmedlemmer

3) Passive medlemmer

Stk. 2: Indmeldelse af aktive og passive medlemmer sker online via www.rgf.dk. Passive medlemmer optages ikke for kortere tid end 1 år.

Stk. 3: Æresmedlemmer kan udnævnes, når det er vedtaget enstemmigt i bestyrelsen. Æresmedlemmer er livsvarige medlemmer og er kontingentfrie.

Stk. 4: Udmeldelse inden for aktuel sæson sker til foreningens administration. Forud betalt kontingent tilbagebetales som hovedregel ikke.

Stk. 5: Medlemmer eller hold, som har overtrådt gældende vedtægter og ordensbestemmelser eller udvist usportslig eller usømmelig adfærd, kan indberettes til ordensudvalget, som består af bestyrelsen samt den implicerede udvalgs koordinator. Ordensudvalget kan idømme vedkommende karantæne eller eksklusion. Eksklusion kan af vedkommende indbringes for den nærmest følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 4

Æresnålen

For at kunne hædre et medlem indstiftede RgF i 1969 et ærestegn i form af en æresnål, som består af RgF’s. emblem med 14 k. guldlaurbærkrans.

Stk. 2: Ethvert medlem kan indstilles. Alle enkeltmedlemmer, hold, udvalg samt bestyrelsen har indstillingsret.

Indstillingen skal indsendes til formanden ledsaget af en udførlig redegørelse for motivering til indstillingen. For at indstillingen kan godkendes, skal den vedtages enstemmigt af bestyrelsen samt den implicerede afdeling.

Stk. 3: Nålen vil blive overrakt ved en officiel lejlighed fastsat af bestyrelsen.

§ 5

Organisation

RgF er organiseret med en bestyrelse og en række udvalg inden for de aktivitetsområder, som foreningen dækker.

Bestyrelsen består af syv personer, som alle er på valg hvert år. Formanden og den økonomiansvarlige vælges særskilt. Derudover vælges der hvert år en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for foreningens ledelse, afholder jævnligt møder, hvor de enkelte udvalg og eller ansatte  kan deltage under relevante punkter.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes fællesmøder for koordinatorerne fra de nedsatte udvalg

De forskellige udvalg varetager de opgaver, som hører under aktiviteten, herunder oprettelse af hold, aftale med trænere, hjælpeinstruktører samt ansvarlig for, at administrationen kender lokaleønsker.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en koordinator for hvert udvalg. De enkelte udvalg består af tre til syv personer, som registreres af administrationen.

Der kan mellem to generalforsamlinger oprettes nye udvalg, som fungerer ad hoc frem til førstkommende generalforsamling, hvor en koordinator vælges.

§ 6

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april.

Stk. 3: Annoncering af generalforsamling skal ske på foreningens hjemmeside og foreningens Facebookside mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4: Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag kan læses på RgF’s hjemmeside 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5: Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. a) Den økonomiansvarlige eller en af bestyrelsen udpeget person aflægger foreningens reviderede regnskab til godkendelse og fremlægger foreningens budget til orientering.

b) Kassereren for RgF’s Dragtlegat aflægger regnskab til godkendelse.

c) Bestyrelsen for Fonden Fremtidens Foreningshus fremlægger regnskab og budget til orientering.

4. Afdelingerne aflægger beretninger til godkendelse (der skal ligge skriftlige beretninger fra hvert udvalg senest 1. april).

5. Fonden Fremtidens Foreningshus aflægger beretning til orientering.

6. Indkomne forslag.

7. Valg.

8. Eventuelt.

Stk. 6: Valg.

Alle valg er for ét år ad gangen:

Formand

Næstformand

Økonomiansvarlig

1. medlem

2. medlem

3. medlem

4. medlem

Suppleant til bestyrelsen

Koordinatorer til hvert udvalg

RgF’s Dragtlegat (2 år ad gangen)

Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder og bestyrelsesarbejdet, såfremt der er enighed i bestyrelse herfor. Suppleanten indtræder såfremt der er én, der ikke fortsat kan/ønsker at bestride sit hverv.

Stk. 7: Foreningens regnskab revideres af et registreret revisionsselskab.

Stk. 8: Afstemning på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har følgende: Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, aktive medlemmer over 12 år, forældre til aktive børnemedlemmer under 12 år samt passive medlemmer med over 1 års anciennitet.

For medlemmer under 12 år kan stemmeretten udøves af en forælder. Forældre til børn under 12 år har én (1) stemme, såfremt forældrene ikke i forvejen er stemmeberettigede.

På forlangende skal afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Den enkelte person kan kun afgive én stemme.

Stk. 9: Valgbare til bestyrelsen og udvalg er ethvert medlem, aktivt eller passivt, der er fyldt 15 år, tillige med forældre til aktive børn i RgF. Dog skal medlemmer af bestyrelsen være fyldt 18 år, heraf skal mindst ét medlem være bosiddende i Randers Kommune.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemner, herunder ønsker om omvalg.

Stk. 2: Enhver ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 8 dage forud på foreningens hjemmeside og på foreningens Facebookside.

Stk. 3: Generalforsamlingen er, når den er lovlig indvarslet, altid beslutningsdygtig.

Stk. 4: Der skrives referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og opbevares af administrationen.

§ 8

Foreningens ledelse

Foreningen ledes af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold samt forpligter denne i alle foretagne handlinger i henhold til de på lovlig måde vedtagne beslutninger. Koordinatorerne og afdelingerne inddrages i beslutningerne i videst mulig omfang. Bestyrelsen ansætter en lønnet forretningsfører til at varetage den daglige drift. Forretningsføreren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 2: Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, økonomiansvarlig (kasserer) samt 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og udarbejder en arbejdsfordeling.

Stk. 3: Bestyrelsen tilrettelægger hovedlinjerne for ledelsen af foreningen og indkalder til fællesmøde med afdelingerne.

Stk. 4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (eller næstformanden i formandens fravær) den afgørende stemme.

Stk. 5:

RgF’s Dragtlegat har egne vedtægter.

RgF’s Redskabsfond har egne vedtægter.

RgF’s Luftpudefond har egne vedtægter.

RgF’s Byggefond har egne vedtægter.

Aktivitetsgruppen har egne vedtægter.

RgF´s Forældre- og Støtteforening har egne vedtægter.

Ovennævnte vedtægter må ikke stride mod foreningens vedtægter.

Fonden Fremtidens Foreningshus er uafhængig af foreningen og har egne vedtægter.

Stk. 6: Arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og afdelingerne aftales og vedlægges vedtægterne og justeres årligt.

§ 9

Tegningsregler

Foreningen tegnes efter bestyrelsens godkendelse af formanden eller den økonomiansvarlige (kasserer) sammen med mindst en af bestyrelsens øvrige medlemmer. Formand og næstformand, formand og den økonomiansvarlige (kasserer) eller næstformand og den økonomiansvarlige (kasserer) kan ligeledes tegne foreningen.

Stk. 2: I forbindelse med køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, herunder forhøjelse af kassekredit, kræves forudgående vedtagelse i bestyrelsen af mindst 4 medlemmer.

§ 10

Aktiviteterne

Koordinatorerne skal godkende de hold, der hvert år før vinter- og sommersæsonens begyndelse foreslås af udvalgene. Instruktørerne godkendes i samråd med bestyrelsen.

Stk. 2: Koordinatorerne skal godkende aktivitetstiderne for de forskellige hold og ansøge om diverse aktivitetslokaler.

Stk. 3: Opvisningsudvalget og bestyrelsen har ansvaret for den årlige præsentationsopvisning. Koordinatorerne og de forskellige udvalg  har i samråd med bestyrelsen ansvaret for at arrangere konkurrencer, stævner, træningslejre, kurser m.m.

Stk. 4: Opvisningsudvalget udpeger fanebærere til den årlige præsentationsopvisning. Fanerne opbevares på et af bestyrelsen nærmere angivet sted.

Stk. 5: Al træning er på eget ansvar og sker under trænernes anvisninger.

§ 11

Kontingenter

Kontingent betales enten via indbetalingskort, bankoverførsel, Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS), kontant eller onlinebetaling.

Stk. 2: Kontingent fastsættes af bestyrelsen ved hver sæsons begyndelse. Vedtægterne for RgF kan hentes på foreningens hjemmeside.

Stk. 3: Bestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at fritage et medlem for kontingentbetaling.

Stk. 4: Ethvert medlem er pligtig til at overholde sine kontingentforpligtelser samt at rette sig efter foreningens vedtægter og bestemmelser og kan i modsat fald af bestyrelsen udelukkes for kortere eller længere tid.

§ 12

Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og forelægges bestyrelsen forinden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Stk. 3: Den økonomiansvarlige eller en af bestyrelsens udpeget person har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne forinden fremlæggelse for bestyrelsen.

Stk. 4: For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

Stk. 5: Foreningens regnskab revideres af registreret revisionsselskab.forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 13

Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, således at de kan forelægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver simpelt flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 6 ugers mellemrum.

Stk. 3: Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer i foreningens vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

Stk. 4: De gældende vedtægter for RgF kan hentes på foreningens hjemmeside.

Stk. 5: Vedtægtsændringer i fonde og legater kan ske med simpelt flertal på en ordinær generalforsamling.

§ 14

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening efter bestyrelsens forslag på en i dette øjemed særligt sammenkaldt generalforsamling.

Stk. 2: Når på denne generalforsamling halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde, og 3/4 af disse medlemmer stemmer for opløsning eller sammenlægning, er dette vedtaget.

Stk. 3: Er det nævnte antal ikke mødt skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor det kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for, hvis forslaget om sammenlægning / opløsning skal vedtages.

Stk. 4: Opløses foreningen, tilfalder eventuel formue og ejendele Randers Kommune, der forpligtiger sig til at fordele formuen til gymnastik og svømning i Randers.

Sponsorer & Samarbejdspartnere